الویت بندی کن و سپس آنها را انجام بده

الویت بندی کن و سپس آنها را انجام بده

الویت بندی کن و سپس آنها را انجام بده 150 150 زهرا گلستان نژاد

امروز صبح وقتی به اتاق کتابخانه یعنی اتاق کارم آمدم، ناگهان دچار اضطراب شدم!
علتش این بود که دوباره بی نقص گرایی ام به یادم آورده بود که چقدر کتاب نخوانده و ویس های درسی نشنیده دارم. از آن جایی که برای خودم یک اگر …آن گاه تعریف کرده ام به محض اینکه این فکر در ذهنم ظاهر شد به خودم گفتم برو سراغ مهمترین الویت ات یعنی ضبط صدا برای کارگاهت!
تعجب نکنید . من برای خودم یک قصد اجرایی گذاشته ام اینکه اگر فکر کارهای مهم زیادی که وقت انجامشان را ندارم در ذهنم ظاهر شد، براساس لیست الویت هایم، بدون هیچ تاملی بروم سراغ کاری که در الویت است.
خوب رد شدن از مانع بی نقص گرایی سبب شده است که بتوانم انرژی ام را خیلی خوب روی مهمترین کارها متمرکز کنم. من فهمیده ام که زمان و انرژی من محدود است و برای انجام بعضی کارها باید از کارهای دیگر چشم پوشی کنم. در غیر این صورت نمی توانم هیچ کاری را با تمرکز انجام دهم. ما باید بپذیریم که نمی توانیم در یک زمان به چندین کار برسیم. پس چاره ای نیست باید یاد بگیریم که برای رسیدن به رضایتمندی با دریافت اطلاعات از اینجا و اکنون و برنامه ریزی برای آینده به مهمترین کارها بپردازیم.