رضایتمندی از نگاه من

رضایتمندی از نگاه من

رضایتمندی از نگاه من 750 908 زهرا گلستان نژاد

 

رضایتمندی یعنی:داشتن همسری مهربان که بتوانی کنارش به آرامش برسی، حتی درروزهای ابری زندگی.
رضایتمندی یعنی: داشتن یک دختر دوست داشتنی با وجود آنکه بعضی وقتها از دستش دلخور می شوی.
رضایتمندی یعنی: داشتن دوستان خوب که با هم حرف می زنید  حتی اگر بعضی وقتها حرفهای چرت و پرت باشد.
رضایتمندی یعنی: داشتن یک قلب مهربان که برای همه ی آدمها آرزوی سلامتی و صلح دارد.
رضایتمندی یعنی: داشتن یک خانه که در آن احساس آرامش داشته باشی.
رضایتمندی یعنی: داشتن شغلی که وقتی در حال انجام اش هستی حس خوبی داشته باشی.
رضایتمندی یعنی : داشتن کانون گرم خانوادگی.
رضایتمندی یعنی: داشتن سلامتی جسم و روان تا بتوانی از زندگی ات لذت ببری.
رضایتمندی یعنی: داشتن پول توی جیبت که بتوانی کارهایی که دوست داری را انجام دهی.
رضایتمندی یعنی:عشق داشتن به کل هستی و احساس عشق از جانب هستی.
رضایتمندی یعنی: بتوانی به داشته هایت توجه کنی و از آنها بهرمند بشوی.
رضایتمندی یعنی: لذت بردن از داشته هایت.
رضایتمندی یعنی: رها شدن از هم هویت شدن با داشته هایت.
رضایتمندی یعنی: برآورده شدن نیازهای ضروری زندگی ات.
رضایتمندی یعنی: احساس کنی که آدمها به تو اهمیت می دهند.
رضایتمندی یعنی: وقتی چند وقت خبری ازتو نمی شود دوستانت سراغت را بگیرند.

رضایتمندی یعنی: بتوانی هدفهایی برای خودت تعریف کنی و بعد در جهت رسیدن به آنها حرکت کنی.
رضایتمندی یعنی: بی خودی خودت را درگیر نگرانیها نکنی.
رضایتمندی یعنی: بلد باشی با روشهای هیجان_محور و مسئله_محور مسائلت رو حل کنی.
رضایتمندی یعنی: وقتت را صرف افکار و کارهای بیهوده نکنی.
رضایتمندی یعنی: اگر چیزی را نمی توانی تغییر دهی آن را بپذیری.
رضایتمندی یعنی: بتوانی با دهش شادی را در کالبدی بزرگتر از تن فیزیکی ات تجربه کنی.
رضایتمندی یعنی: بتوانی خودهایی نوظهور از آنچه هستی بیافرینی.
رضایتمندی یعنی………

تعریف شما از رضایتمندی چیست؟